Ավտոտրասնպորտային միջոցների ձեռքբերման վարկ


Անհատ ձեռնարկատերերի և իրավաբանական անձանց(այսուհետ` Վարկառու) կողմից ավտոտրասնպորտային միջոցների ձեռքբերման նպատակով վարկերի տրամադրման պայմաններ

Վարկի  նպատակ

ավտոտրանսպորտային միջոցների ձեռքբերում

Վարկի  արժույթ

ԱՄՆ դոլար, ՀՀ դրամ

Վարկի տրամադրման ժամկետ

մինչև 5 տարի

Տարեկան տոկոսադրույք

ԱՄՆ դոլար

ՀՀ դրամ

սկսած 8%-ից

սկսած 10%-ից

Վարկի գումար

ապահովման միջոցի գնահատված իրացվելի արժեքի մինչև 70%-ի չափով

Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար

չի գանձվում

Վաղաժամ մարման տույժ

չի կիրառվում

Տրանսպորտային միջոցի գրավադրման դեպքում անհրաժեշտ է ապահովագրություն` վարկի ողջ ժամանակահատվածի համար` Վարկառուի կողմից

 
Նախորդ էջ