«#Երիտասարդ#Գործարար#Ես» վարկատեսակ


«#Երիտասարդ#Գործարար#Ես» վարկատեսակի տրամադրման պայմանները

Վարկառու

ա) իրավաբանական անձանց, որոնց գործադիր մարմնի ղեկավարը մինչև 35 տարեկան ֆիզիկական անձ է և մինչև 35 տարեկան ֆիզիկական անձը (անձինք) իրավաբանական անձանց կանոնադրական կապիտալում ունի(ունեն) առնվազն 20 տոկոս մասնակցություն,

բ) իրավաբանական անձանց, որոնց կանոնադրական կապիտալում մինչև 35 տարեկան ֆիզիկական անձը(անձինք) ունի(ունեն) առնվազն 50 տոկոս մասնակցություն,

գ) մինչև 35 տարեկան Անհատ ձեռնարկատերերին

Վարկի  նպատակ

կրեդիտորական պարտքի մարում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումների իրականացում, շրջանառու միջոցների համալրում, ընթացիկ ծախսերի իրականացում,

Վարկի  արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետ

մինչև 60 ամիս,

Տարեկան տոկոսադրույքը

9% 

Վարկ/գրավ հարաբերակցություն

որպես գրավ առաջարկվող գույքի գնահատված լիկվիդային արժեքի մինչև 80%-ի չափով:

Վարկային փաթեթի կազմման և սպասարկման վճար

չի գանձվում

Վաղաժամ մարման տույժ

չի կիրառվում

ՎԱՐԿ ՍՏԱՆԱԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՑԱՆԿ
Բեռնել
Նախորդ էջ