Անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց հիմնական միջոցների ձեռքբերման բիզնես վարկեր


Անհատ ձեռնարկատերերին և իրավաբանական անձանց սարքավորումների ձեռքբերման նպատակով տրամադրվող բիզնես վարկեր

Վարկի նպատակ

հիմնական միջոցների ձեռքբերում

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի տրամադրման ժամկետ

մինչև 96 ամիս

Տարեկան տոկոսադրույք

նվազագույնը 8%

Վարկի գումար

ապահովման միջոցի գնահատված իրացվելի արժեքի մինչև 70 (յոթանասուն) տոկոսի չափով

Մարումների գրաֆիկ

ամսական անուիտետային  կամ հավասարաչափ ամորտիզացիա, ինչպես նաև կախված գործունեության ոլորտի սեզոնայնությունից` ճկուն և/կամ սեզոնային
Նախորդ էջ