Ակցիա`«ՆՎԱԶՈՂ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔՆԵՐ»


Վարկառու

իրավաբանական անձ կամ անհատ ձեռնարկատեր

Վարկի արժույթ

ԱՄՆ դոլար

Վարկի ժամկետ

96 ամիս(կրեդիտորական պարտքի մարում, հիմնական միջոցների ձեռքբերում, կապիտալ ներդրումների իրականացում)

60 ամիս (շրջանառու միջոցների համալրում)

Տարեկան տոկոսադրույք

11%

 

 

Ուշադրություն`

Տարեկան տոկոսադրույքները նվազում են համաձայն ստորև ներկայացված թիվ 1 և թիվ 2 աղյուսակների, եթե Վարկառուի ռիսկի դասը ստանդարտ է, սակայն եթե տոկոսադրույքի վերանայման ենթակա օրվան նախորդող 12 (տասներկու) ամիսների ընթացքում Վարկառուի կողմից Բանկի հանդեպ ստանձնած պարտավորությունների գծով գրանցվել են ընդհանուր 3 (երեք) և/կամ ավելի օր ժամկետանց, վարկի տարեկան տոկոսադրույքի վերանայում չի իրականացվում:

  

Թիվ 1 աղյուսակ   Թիվ 2 աղյուսակ

  

Ակցիան գործում է մինչև 29.12.2017թ.-ը ներառյալ:

 
Նախորդ էջ